www.cancerstiftelsen.se | Onsdag, 24 Februari 2021 | [English]
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse
Det går att komma längre.
Det går att rädda fler!

 

     Karin Jirström                        

 

 

 

 

Riskfaktorer, tidig diagnos och skräddarsydd behandling

 

(Epidemiologiska och tumörbiologiska studier av cancer i tjocktarmen för förbättrad tidig diagnostik, prognostik och behandlingsprediktion) 

Bakgrund: Cancer i tjocktarmen är en av de vanligaste cancersjukdomarna i världen, men till skillnad mot situationen vid t ex bröstcancer har varken möjligheterna att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede eller att ge skräddarsydd behandling förbättrats nämnvärt under de senaste decennierna.

Målsättning: I det aktuella projektet vill vi med hjälp av s.k. antikroppsbaserade analyser karakterisera uttrycket av tusentals proteiner i tumörer från patienter med cancer i tjocktarmen. Syftet är dels att identifiera proteiner vars närvaro eller frånvaro påverkar överlevnaden hos enskilda patienter, dels att ta reda på om några av dessa proteiner uppträder i blodet redan före cancerinsjuknandet. Därutöver vill vi också studera hur livsstilsrelaterade faktorer samvarierar med olika biologiska undergrupper av tumörer. 
 

Metod: Det svenska Human Protein Atlas projektet (www.proteinatlas.org) har som mål att tillverka antikroppar mot människans alla proteiner. Förekomsten av dessa proteiner kartläggs sedan i prover från såväl normal vävnad som cancer med hjälp av s.k. immunhistokemisk färgning, där bindningen mellan antikropp och protein synliggörs. I det aktuella projektet använder vi proteinatlasen som sökverktyg för att kontinuerligt välja ut proteiner med varierande uttryck i tumörprover från tjocktarmscancer. Dessa analyseras sedan vidare i vävnad från tusentals fall av tjocktarmscancer så att vi kan se hur uttrycket av de olika proteinerna, tumörernas s.k. proteinprofil, påverkar svar på olika behandlingar samt risken att få återfall och dö i sjukdomen. Vi undersöker också om proteinerna utsöndras från tumör till blod. Genom att även studera samtliga fall av tjocktarmscancer inom ramen för de stora befolkningsstudierna Malmö Kost Cancer och Malmö Förebyggande Medicin kan vi också få information om huruvida tumörernas proteinprofil påverkas av miljö- och livsstilsrelaterade faktorer. Då samtliga deltagare lämnat blodprov vid studiestarten ges även möjlighet att ta reda på om proteiner som utsöndras till blodet är mätbara redan innan sjukdomen blivit symptomgivande.

Betydelse: Projektet ger en unik möjlighet att identifiera: (1) Riskfaktorer för att utveckla cancer i tjocktarmen och därmed förbättrade möjligheter att förebygga sjukdomen; (2) Proteiner som kan mätas i ett blodprov redan före insjuknandet och därmed förbättrade möjligheter till tidig diagnostik samt (3) Proteiner med betydelse för prognos och behandlingssvar och därmed förbättrade möjligheter att skräddarsy behandlingen av enskilda patienter.